Общи Условия

Dreamlabs.bg– условия за обучение

“Dreamlabs.bg”, наричан за кратко Dreamlabs, e проект на „Фактори 3Д“ ЕООД, ЕИК 204059756 е със седалище и адрес на управление упражняване на дейността: гр. Ловеч, ул. „Васил Левски“ 39. Като такъв той предоставя на своите клиенти (наричани още „курсисти“) обучение по технологични курсове като: софтуерно инженерство, роботика, проектиране, 3Д принтирaне,  електроника, хардуерна разработка,  математика, български език, както  и обучения за деца и кандидат-студентски курсове и др.

 • Dreamlabs.bg провежда обучения само в присъствена форма.
 • Dreanlabs.bg си запазва правото да прави видеозапис на обученията по необходимост и да ги използва за нуждите на компанията.

“Dreamlabs.bg” е проект на „Фактори 3Д“ ЕООД и не е сред държавно акредитираните университети в България. Описаните в настоящия документ условия важат за всички направления, обучителни програми и курсове, които Dreamlabs.bg предлага.

 1. Контакт със Dreamlabs.bg може да се осъществи по следния начин:
 • Писмено, изпращайки писмо на адреса за упражняване на дейността;
 • Чрез електронната поща: dbg@gmail.com:
 • Телефон“ +359878763810
 • Фейсбук: facebook.com/dreamlabs.bg

Записването за курс, чрез регистрация на сайта www.dremalabs.bg и заплащането на първа такса се счита за сключване на договор между Dreamlabs.bg и курсистите, съгласно по-долу изброените условия. За целта трябва да се създаде потребителски профил, който се регистрира на сайта на Dreamlabs.bg и да заплати  посочената в курса първоначална такса. Необходимо е да се попълни формуляр за регистрация, който включва:

 • потребителско име
 • телефон
 • имейл адрес и парола

Данните описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията, за създаване на профил на курсиста и за сключване на договор за обучение.

Страни по сключения договор за обучение са „Фактори 3Д“ ЕООД и курсиста, действащ чрез законния си представител, респ. със съгласието на неговия родител/попечител, в случаите на сключване на договор за обучение, когато курсистът е малолетен, съответно непълнолетен.

Клаузите на настоящите условия за обучение представляват неразделна част от сключения договор за обучение. Неразделна част от сключения договор представляват също и тарифата за такси за обучение на курсистите в Dreamlabs. Вътрешните правила при обучение в Dreamlabs.bg, а също и информацията относно вида, графика на обучение и издаването на сертификати в “Dreamlabs.bg”

Такси за обучение

Таксите за обучение на всяко едно от направленията на Dreamlabs.bg са посочените на за съответния курс. Dreamlabs запазва правото си за промяна и промоционални такси.

Dreamlabs няма право да променя таксата на обучение по време на провеждане на обучението на курсиста.

Интелектуална собственост

По време на обучението в Dreamlabs.bg курсистът ще има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, source кодове и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство, чиито носител е Dreamlabs.bg. Поради тази причина, курсистът може да използва предоставените му материали единствено за целите на обучението си в Dreamlabs.bg. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, курсистът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на Dreamlabs.bg.

Възстановяване на такси и рекламация

Курсистите имат право да се откажат от участие в курс/модул в 7-дневен срок от извършване на плащането към Фактори 3Д ЕООД, без значение от причините за отказа, но 3 дни преди започването на курса. За да се възползва от това си право, курсистът трябва да уведоми незабавно Dreamlabs.bg чрез изпращане на e-mail, обаждане по телефона или използване на някой от другите официални канали за комуникация. След получаване на потвърждение, сумата ще бъде възстановена към курсиста по канала, по който е извършено плащането – в брой, по банков път или по някой от другите официални начини за плащане.

Допълнителни условия:

Със сключването на договора за обучение, курсистът:

 • дава съгласието си съхраняването, обработката и заличаването на личните данни се извършват съобразно установените в Закона за защита на личните данни процедури и принципи, и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)
 • се задължава да не внася оръжие, взривни, запалителни и парализиращи средства.
 • се задължава да не предоставя електронния си четец за достъп до залата на трети лица.
 • се задължава да се явява лично на изпити и да не ползва чужди резултати и проекти като свои.
 • се задължава да не уронва престижа и авторитета на Dreamlabs.bg с поведението и думите си.
 • декларира, че е навършил 16 години или ако не е, има одобрението на родителите си и може да сподели изисканата от него информация при регистрация, кандидатстване и прием в академията.
 • се задължава да предостави писмено съгласие от родителите си, ако няма навършени 16 години.
 • се задължава да не внася алкохолни, наркотични и други упойващи вещества на територията на Dreamlabs.bg.
 • дава съгласието си да бъде сниман и/или записван и предоставените от него лични данни да бъдат използвани от Dreamlabs.bg само и единствено за целите на обучението и на провежданите във връзка с него състезания, форуми, събития.
 • личните данни, нуждата от използването и съхранението на които е отпаднала, се унищожават своевременно по реда на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).
 • За повече информация моля да прочетете политиката ни за поверителност на лични данни.
 • се задължава да не проповядва или подбужда към политическа, религиозна, расова, етническа или национална вражда и омраза.
 • се съгласява да не извършва дейности с комерсиална цел на територията на Dreamlabs.bg.
 • се задължава да бъде прилежен, да идва редовно на учебните занимания, да предава старателно написани домашни работи в зададените срокове, да работи старателно в групови проекти и да съдейства за гладкото протичане на учебния процес.

При установяване на някое от горе- или долупосочените нарушения и/или демонстративно и обидно поведение преди, по време и след лекциите, от страна на курсист, екипът на Dreamlabs.bg има право едностранно и незабавно да отстрани курсиста от всички курсове. В този случай, договорът сключен между Dreamlabs.bg и курсиста се прекратява, а курсистът няма право на никакви претенции спрямо Dreamlabs.bg. При установяване на противозаконни нарушения, екипът на Dreamlabs.bg има право да сигнализира съответните органи.

Използвайки Учебната система на Dreamlabs.bg, курсистът се съгласява:

 • да не разпространява съдържание, което е нелегално, нецензурно, нарушава авторските права на техния носител, рекламира комерсиални продукти или застрашава другите курсисти по какъвто и да е начин;
 • да спазва авторските права на всички материали на Фактори 3Д ЕООД;
 • че Dreamlabs.bg има право да разпространява, променя, адаптира и използва цялото съдържание, предоставено от курсистите в Учебната система, в това число решения на домашни, задачи, код, статии, програми и др.;
 • че Dreamlabs.bg има право едностранно да променя съдържанието на курсовете, тяхната програма, изисквания и критерии за изпит и оценка; да въвежда нови курсове или премахва лекции, курсове и професии;
 • че Dreamlabs.bgима има право да ограничава достъпа до всички материали и курсове, които не са предназначени за публично ползване;
 • че Dreamlabs.bgима право да разпраща на участниците информация, свързана с обучения, семинари, състезания и други нови инициативи с учебни цели.

В случай, че Dreamlabs.bg претърпи каквито и да било вреди, вследствие на действия или бездействия на курсисти, сключили договор за обучение или вследствие на действия и/или бездействия на курсисти по време на безплатните подготвителни нива на обучение, курсистите са длъжни да обезщетят изцяло Dreamlabs.bg / Фактори 3Д ЕООД. В случай, че вследствие на действия или бездействия на курсисти, трети лица предявят претенции към Dreamlabs.bg, конкретният курсист или курсисти, поради чието действие или бездействие са предявени претенциите, са длъжни да обезщетят и отговарят в пълен размер пред третото лице.

Оценяване и сертифициране:

 • Някои курсове не предлагат сертификати.
 • Сертификат се издава след успешно завършване на единичен курс с оценка равна или по-висока от 5.00.

Изменения на условията

Dreamlabs.bg има правото да променя или заменя настоящите Условия за обучение, за което да информира курсистът посредством съобщение в Учебната система или по имейл поне 3 (три) дни преди влизането в сила на измененията. Измененията ще се считат за приети от участника, ако той не възрази срещу тях писмено в тридневен срок от уведомлението.

Кореспонденция

Всички известия и други съобщения, засягащи договора за обучение и/или отношенията между страните, следва да бъдат в писмена форма да се предават чрез препоръчани пратки или пратки с обратна разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочените от страните електронни адреси.

Изключване от Dreamlabs. 

Dreamlabs.bg си запазва правото едностранно и незабавно чрез уведомление да прекрати договора за обучение като изключи курсист от посещаване на занятия и от достъп до Учебната система, ако той:

 • проявява агресивно или неприемливо поведение преди, по време на и след лекциите;
 • не спазва правилата на форума и условията, на които се е съгласил.
 • се занимава с дейности, несвързани с учебния материал, по време на лекцията;
 • с поведението си смущава учебния процес и пречи на лектора и останалите курсисти;

Ако при демонстрация на гореописаните поведения и ситуации, и след устна забележка и писмено уведомление по имейл курсистът не промени поведението си, той ще бъде отстранен от учебния процес. Отстраняването от учебния процес се изразява в спиране на достъпа на участника до Учебната система и учебните зали на Dreamlabs.bg. В случай на прекратяване на договора за обучение поради гореописаните предпоставки, страните се съгласяват, че Dreamlabs.bg ще задържи таксите за обучение съразмерно на проведеното обучение, а ако има суми, които следва да се върнат на курсиста, ще бъдат върнати, според броя лекции изминали от курс. За курсове по кратки то 3 дни Dreamlabs не дължи възстановяване на такси.

Заключителни разпоредби

Всички спорове между Dreamlabs.bg и курсистите се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Международния Арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. За изключване на всякакви спорове, страните се разбират, че разменената между тях кореспонденция в електронен формат, ще бъде призната за официални писмени доказателства. Недействителността на отделни клаузи от договора за обучение, не води до недействителност на целия договор. Страните трябва да предприемат мерки за замяната на недействителната клауза с друга такава договорна разпоредба, а ако не постигнат съгласие, същата се заменя по право от повелителната норма на закона, доколкото има такава. Dreamlabs.bg предлага на своите курсисти услуги, като по никакъв начин не поема задължения за и не се обвързва с последствията от обучителния процес. В случай, че курсистите претърпят негативни за тях последствия, вследствие на взаимоотношенията “Dreamlabs.bg” “ по никакъв начин няма да бъде отговорен за това.